Projekt OSF

12.12.2016

česky / english

Česky

Projekt probíhal 1. 5. 2015 – 31. 8. 2016, projekt je již ukončen.

Cílem projektu Firemní péče o děti RC MUM, financovaného OSF, bylo

 • 1. Navázat na započatý systém péče o děti při vzdělávacích aktivitách RC MUM a dále rozvíjet myšlenku Firemní péče o děti v neziskové organizaci, péče o děti zaměstnanců a dobrovolníků při aktivitách v RC MUM.
 • 2. V rámci pilotního projektu nabídnout službu hlídání dětí na vybraných akcích pořádaných městskou částí Praha 20. Cílem spolupráce Rodinného centra a radnice bylo zpřístupnit a zkomfortnit akce pořádané městskou částí rodinám s dětmi.

 

Realizace projektu

 • ad 1.

Nabídka Firemní péče o děti usnadnila zaměstnancům a dobrovolníkům jejich činnost v RC MUM. Umožnila se plně zapojovat do pravidelných aktivit centra a také dovolila rodičům aktivně se účastnit přípravy a průběhu jednorázových akcí, které RC MUM pořádá. Díky prodloužení doby realizace projektu jsme umožnili plynulý běh aktivit v RC MUM, které jsou realizovány vždy v souladu se školním rokem.

Za celé období realizace projektu jsme v rámci Firemní péče poskytli 808 hodin péče o děti. O děti se staral tým 12 chův. V průběhu projektu jsme hlídáním podpořili 50 osob, které se věnovaly práci nebo dobrovolné činnosti v RC MUM.

 • ad 2.

Za dobu realizace projektu jsme nabídli Dětské koutky - hlídání dětí na 6 akcích pořádaných městskou částí Praha 20 a na jedné akci pořádané pod záštitou MČP20. Tato aktivita byla za celou dobu realizace projektu rodiči hodnocena velmi pozitivně. Rodičům jsme pohohli více se zapojit do komunitního života. V rámci spolupráce s Úřadem městské části Praha 20 byla dohodnuta spolupráce při zajištění akcí pro veřejnost. Na každé akci měl hlídací dětský koutek svou tematickou náplň rezonující s tématem dané akce, tím byl koutek pro děti atraktivní i opakovaně. Rodiče mohly nechat své dítě na hlídání a bez obav se podílet na komunitním životě obce.

Realizované Dětské koutky

 • 17. 5. 2015 - Dětský koutek na Formanských slavnostech
 • 14. 9. 2015 - Dětský koutek na na Fóru
 • 16. 9. 2015 - Dětský koutek na Veletrhu sociálních služeb
 • 16. 4. 2016 Dětský koutek na Oslavách Dne Země
 • 23. 4. 2016 Dětský koutek na Veterán Párty
 • 30. 4. 2016 Dětský koutek na Čarodějnicích na Chvalské tvrzi
 • 15. 5. 2016 Dětský koutek na Formanských slavnostech

Fotogalerie

Kontakt:


 
Dětské koutky, firemní hlídání v RC MUM jsme realizujovali v rámci projektu Firemní péče o děti RC MUM.
Projekt Firemní péče o děti RC MUM podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.

 

English

The project took place from 1. 5. 2015 to 31. 8. 2016, it had already finished.
The aim of the project The company´s childcare at RC MUM, financed by the OSF, was
 

 • 1. To continue in the childcare during the educational activities of RC MUM and to spread out the idea of The company´s childcare in a non-profit organization, the childcare for the employees and volunteers at different activities in RC MUM.
 • 2. To offer the service of childcare at the chosen events organized by the city quarter Prague 20 in a pilot project. The aim of the cooperation between the family center and the town hall was to open up the events organized by the city quarter Prague 20 to the families with children and make the events more comfortable for them

 
The realization of the project

 • ad 1.

The offer of The company´s childcare made the activities in the RC MUM easier for the employees and volunteers. During the whole project we provided 808 hours of childcare as part of the project The company´s childcare. The team of 12 babysitters took care of the children. We supported 50 people who worked or volunteered in RC MUM during the project.

 • ad 2.

During the project we offered the Children´s corners – babysitting of the children at 6 events organized by the city quarter Prague 20 and at 1 event organized under the patronage of Prague 20. This activity was very much appreciated by the parents during the whole realization of the project.

The realization of the Children´s corners at the events:

 • 17. 5. 2015 – Children´s corner at the Formants´celebration
 • 14. 9. 2015 – Children´s corner at the Forum
 • 16. 9. 2015 – Children´s corner at the Fare of Social Services
 • 16. 4. 2016 – Children´s corner at the Celebration of the Day of the Earth
 • 23. 4. 2016 – Children´s corner at the Veteran Party
 • 30. 4. 2016 – Children´s corner at the Witch´s day at the Chvaly Castle
 • 15. 5. 2016 – Children´s corner at the Formants´celebration

 

Photos

Contact:

 

We made the children’s corners, the company’s childcare as part of the project The company‘ s childcare in RC MUM.

The project The company’s childcare in RC MUM is financed by Open Society Fund Prague within the Let’s Give (Wo)men a Chance programme, funded from Norway grants – Fund of Bilateral Cooperation. Norway contributes to decreasing the social and economic differences and the empowerement of the mutual cooperation in Europe thanks to these Norway Grants. It supports mainly the protection of the environment, research and scholarships, the development of the civic society, healthcare, children, equality of women and men or the improvement of the quality of justice. The Let’s Give (Wo)men a Chance programme supports the equal chances for women and men in the worklife and private life and the prevention and help for the victims of the home violence in the Czech republic. It is administered by the Open Society Fund Prague, which has spread out the values of the open society and democracy in the Czech republic since the year 1992.

 

 

Odkazy / links:

Nadace Open Society Fund Praha: www.osf.cz
Norské fondy: eeagrants.org
Program Dejme (že)nám šanci: www.dejmezenamsanci.cz

osf_praha_cz_2.jpg

 

norway_grants_color.jpg


 
 

Kontakt

Rodinné a komunitní centrum Mumraj
Mezilesí 2058/6
Praha - Horní Počernice
193 00

Tel.: +420 281 926 727
(po-pá 8-12, út 15-18)
Mobil: +420 775 720 584
e-mail: info@domumraje.cz

GPS: 50°6'43.488"N, 

14°35'57.937"E

 

Kudy k nám

Bankovní spojení

Máme nové jméno a logo:
mumraj_logo_text_barva_oz_170px.jpg
 
Rychlé odkazy:
 
banner-na-stary-web_prav-prog.jpg
 
banner-na-stary-web_cowork.jpg
 
banner-na-stary-web_zapisy_v2.jpg
 
banner-na-stary-web_eu_restart.jpg
 
loga_osf_ng_vedle_sebe_web_small.jpg

 

 
 
Spolupracujeme:
maskot_kudyznudy_web_170px.jpg
 
 
Podporují nás:

 

pocernice_umpp20_web_170px.jpg